<% 'Bağlantının tek dosya ile yapılması insanın çok içine yarıyor 'Dbase yolu kolaylıkla değiştirilebiliniyor. %> <% bugun="BUGUN" Set RS=server.createObject("ADODB.Recordset") sor = "select*from sayac " RS.open sor,Bag,1,3 'Yukarıda bağlanti.asp aracılığı ile sayac.mdb e bağlantı yapıyoruz. bağlantı yapıyoruz. rs.movefirst if rs("tarih") = date then RS.fields("ziyaret") = rs.fields("ziyaret") + 1 saybugun=rs("ziyaret") else rs("tarih")=date rs("ziyaret") = 1 saybugun=1 end if rs.getrows(1) rs("tarih") = date rs("ziyaret") = rs("ziyaret") + 1 ' +1 ler sayacın kaçar kaçar atıcağını belirliyor. saytoplam=rs("ziyaret") RS.update %> <% sure=1 'Burada kişi çıktıktan kaç dakka sonra dbase den sileneceğini belirliyoruz. ip=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") Set kset = Server.Createobject("ADODB.Recordset") sql = "SELECT * FROM online where ip='"& ip &"'" kset.open sql, bag, 1, 3 ip=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") Set kset = Server.Createobject("ADODB.Recordset") sql = "SELECT * FROM online where ip='"& ip &"'" kset.open sql, bag, 1, 3 'Yukarıda yine bağlanti.asp aracılığı ile sayac.mdb e bağlantı yapıyoruz. bağlantı yapıyoruz. If kset.eof Then kset.addnew kset("ip")=ip kset("tarih")=now else kset("tarih")=now end if kset.update kset.Close Set kset = Nothing ' ve aşağıda bir kişi girdiğinde online kısmı öylece takılmaması için kişi çıktığında o kişiyi silen kısım yukarıda sure den silenecek süreyi ayarlayabilirsiniz. Set kset = Server.Createobject("ADODB.Recordset") sql = "SELECT * FROM online" kset.open sql, bag, 1, 3 Do While Not kset.eof zaman=datediff("n",kset("tarih"),now) if zaman > sure then sql = "DELETE FROM online WHERE ip = '"&kset("ip")&"'" Set sil = bag.execute(sql) Set sil = Nothing end if kset.movenext Loop online = kset.RecordCount kset.Close Set kset = Nothing bag.Close Set bag = Nothing %> <%dim num%> <%=""%> <%=""%> <%="
Aktif :"%> <%For i = 1 To Len(online) num = Mid(online, i, 1)%> <%=""%> <%Next%> <%="
Bugün:"%> <%For i = 1 To Len(saybugun) num = Mid(saybugun, i, 1)%> <%=""%> <%Next%> <%="
Toplam:"%> <%For i = 1 To Len(saytoplam) num = Mid(saytoplam, i, 1)%> <%=""%> <%Next%> <%="
"%>

<% 'yukarıda gördüğünüz bölümde ise rakamla verilecek bilgileri resimle vermesini sağladık ' isterseniz "widht" ve "height" elementlerinden görünen boyutu değiştirebilirsiniz. %>